نگارش: 8804

آریو برزن   دربند پارس   آریوبرزن در کتاب‌ها   سالروز نبرد دلیرانه   نقشه یورش اسکندر به ایران   دودمان و پدران   سرود و چامه   پی‌نوشت‌ها   پیشکش و سپاس   تماس با ما

 

دودمان آریوبرزن از زمان داریوش بزرگ

آریوبرزن پسر فارنابازوس دوم

فارنابازوس دوم پسر فارناسس دوم

فارناسس دوم پسر فارنابازوس اول

فارنابازوس اول پسر آرتابازوس اول

آرتابازوس اول پسر فارناسس اول

فارناسس اول پسر آرسامس

آرسامس نیز پدربزرگ داریوش بزرگ بوده است.

Darius the Great : داریوش بزرگ

Arsames : آرسامس

Pharnaces : فارناسس

Artabazus : آرتابازوس

Pharnabazus : فارنابازوس

Ariobarzan : آریوبرزن

 

چشم‌براه یادداشت‌های شما پیرامون بزرگ مرد پارسی، آریوبرزن هستیم.

هرگونه رونوشت از تارنما برای کارهای نابازرگانی و با یاد آریوبرزن.کام آزاد و پسندیده است.